Programa sa Tulong sa Bayad sa DACA

Ngayon at araw-araw, ang MAF ay nakatayo sa pakikiisa sa lahat ng mga batang imigrante na tumawag sa Amerika sa kanilang tahanan. Ang mga ito ay #HereToStay - at narito kami upang matiyak na ang bayad sa pagsampa ng $495 ay hindi isang hadlang sa pananalapi para sa mga naghahanap na mag-aplay para sa DACA.

MAHALAGANG PAALAALA: Dahil sa isang desisyon ng korte na inilabas noong Hulyo 16, 2021, hindi na aaprubahan ng USCIS ang mga unang aplikasyon sa DACA. Samakatuwid, pansamantalang titigil ang MAF sa pag-isyu ng mga tseke para sa paunang aplikasyon hanggang sa makatanggap kami ng karagdagang patnubay. Kung ikaw ay isang kauna-unahang aplikante ng DACA, hinihikayat ka namin na kumunsulta sa isang pinagkakatiwalaan ligal na tagapagbigay ng serbisyo tungkol sa iyong kaso.


Kung paano ito gumagana

Ang Tulong sa Bayad sa DACA ng MAF ay isang $247.50 na pautang na may katugmang $247.50 na bigay na sumasaklaw sa bayad sa pagsampa ng $495 upang mag-aplay para sa DACA.

  • Kung naaprubahan, makakatanggap ka ng dalawang tseke (isa para sa $410 at isa para sa $85) na ginawa sa US Department of Homeland Security.

  • Ang kalahati ng mga pondo ($247.50) ay isang bigyan at hindi kailangang bayaran. Ang iba pang kalahati ($247.50) ay isang zero-interest loan.

  • Ang buwanang pagbabayad na $24.75 ay awtomatikong maide-debit mula sa iyong check account sa loob ng 10 buwan. Ang iyong aktibidad sa pagbabayad ng pautang ay hindi makakaapekto sa iyong kasaysayan ng kredito dahil hindi ito isang pautang sa pagbuo ng credit.

Karapat-dapat 
  • Maging karapat-dapat na mag-aplay para sa DACA. Hinihikayat ka namin na kumunsulta sa isang abugado sa imigrasyon o a nonprofit na ligal na nagbibigay ng serbisyo upang kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat at kinakailangang mga dokumento bago mag-apply.

  • Handa na isumite ang iyong aplikasyon sa DACA sa USCIS.

  • Makapagbigay ng isang kopya ng iyong photo ID, tulad ng isang Empumento ng Pahintulot sa Pagtatrabaho (EAD), lisensya sa pagmamaneho, o iba pang wastong photo ID na inisyu ng gobyerno.

* Nakasalalay sa anong uri ng tulong sa bayad sa DACA na kwalipikado ka, maaaring mayroong karagdagang mga kinakailangan sa programa, tulad ng patunay ng kita at isang wastong check account sa iyong pangalan.


PROSESO NG APLIKASYON

HAKBANG 1

Paunang mag-apply

Tiyaking karapat-dapat ka para sa programa ng DACA. Kapag natapos mo na ang iyong papeles sa imigrasyon at handa nang mag-file sa USCIS, magsumite ng paunang aplikasyon para sa Tulong sa Bayad sa DACA ng MAF.

HAKBANG 2

Mag-apply

Nakasalalay sa pagiging karapat-dapat, katarungan, at magagamit na pagpopondo, aanyayahan ka naming magsumite ng isang buong aplikasyon para sa Tulong sa Bayad sa DACA o idirekta ka sa iba pang mga mapagkukunan.

HAKBANG 3

Kunin ang tseke!

Kung naaprubahan ang iyong aplikasyon sa MAF, magpapadala kami sa iyo ng dalawang tseke para sa kabuuang halaga na $495 (isa para sa $410 at isa para sa $85) na ginawa sa US Department of Homeland Security, na maaari mong ipadala sa USCIS kasama ng iyong nakumpletong DACA aplikasyon.


Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog