Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Programa sa Tulong sa Bayad sa DACA

Ngayon at araw-araw, naninindigan ang MAF sa pakikiisa sa lahat ng mga kabataang imigrante na tumatawag sa America. Sila ay #HereToStay – at narito kami upang matiyak na ang $605 na bayad sa pag-file ay hindi isang hadlang sa pananalapi para sa mga naghahanap upang mag-aplay para sa DACA.

Dahil sa isang desisyon ng korte na inilabas noong Hulyo 16, 2021, hindi na aaprubahan ng USCIS ang mga unang aplikasyon sa DACA. Samakatuwid, pansamantalang titigil ang MAF sa pag-isyu ng mga tseke para sa paunang aplikasyon hanggang sa makatanggap kami ng karagdagang patnubay. Kung ikaw ay isang kauna-unahang aplikante ng DACA, hinihikayat ka namin na kumunsulta sa isang pinagkakatiwalaan ligal na tagapagbigay ng serbisyo tungkol sa iyong kaso.

FULL GRANTS ANG AVAILABLE!

Kung ikaw ay isang Dream US Scholar, nakatira, nagtatrabaho, nag-aaral, o may isa pang makabuluhang koneksyon sa Lungsod ng San Francisco, maaari kang maging kwalipikado para sa isang buong grant upang masakop ang $605 ng iyong pag-renew ng DACA. Mayroon kaming limitadong pondo; pre-apply na!


Kung paano ito gumagana

Karapat-dapat 
  • Maging karapat-dapat na mag-aplay para sa DACA. Hinihikayat ka namin na kumunsulta sa isang abugado sa imigrasyon o a nonprofit na ligal na nagbibigay ng serbisyo upang kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat at kinakailangang mga dokumento bago mag-apply.

  • Handa na isumite ang iyong aplikasyon sa DACA sa USCIS.

  • Makapagbigay ng isang kopya ng iyong photo ID, tulad ng isang Empumento ng Pahintulot sa Pagtatrabaho (EAD), lisensya sa pagmamaneho, o iba pang wastong photo ID na inisyu ng gobyerno.

* Nakasalalay sa anong uri ng tulong sa bayad sa DACA na kwalipikado ka, maaaring mayroong karagdagang mga kinakailangan sa programa, tulad ng patunay ng kita at isang wastong check account sa iyong pangalan.


PROSESO NG APLIKASYON

HAKBANG 1

Paunang mag-apply

Tiyaking karapat-dapat ka para sa programa ng DACA. Kapag natapos mo na ang iyong papeles sa imigrasyon at handa nang mag-file sa USCIS, magsumite ng paunang aplikasyon para sa Tulong sa Bayad sa DACA ng MAF.

HAKBANG 2

Mag-apply

Nakasalalay sa pagiging karapat-dapat, katarungan, at magagamit na pagpopondo, aanyayahan ka naming magsumite ng isang buong aplikasyon para sa Tulong sa Bayad sa DACA o idirekta ka sa iba pang mga mapagkukunan.

HAKBANG 3

Kunin ang tseke!

Kung maaprubahan ang iyong aplikasyon sa MAF, magpapadala kami sa iyo ng dalawang tseke para sa kabuuang halaga na $605 (isa para sa $520 at isa para sa $85) na ginawa sa US Department of Homeland Security, na maaari mong ipadala sa USCIS kasama ng iyong nakumpletong DACA aplikasyon.