Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Ang paparating na halalan sa pagkapangulo ay isang pagkakataon upang maisagawa ang ating mga pinahahalagahan at gamitin ang kapangyarihang taglay natin upang hubugin ang isang lipunang tinatrato tayong lahat nang may dignidad at paggalang.

Dito mahahanap mo ang maaasahang impormasyon at mga mapagkukunan upang makakuha ng boto at matiyak na ang lahat ng aming mga boses ay maririnig ngayong Nobyembre!

Ilang araw na lang ang natitira…

Mga araw
:
Mga oras
:
Minuto
:
Segundo

Bakit #MobiliseToVote?

 • Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan mo at ng iyong komunidad. Araw-araw kami ay nagsusumikap at nagsasakripisyo para panatilihing protektado ang mga mahal namin at sa pamamagitan ng pagboto, kami ay tutulong sa pagpili ng mga kandidatong nakakaunawa sa mga isyung nauugnay sa amin.

 • Dahil pwede kang magpakita sa mga hindi pwede. Marami sa atin ay may pamilya, kaibigan o kapitbahay na hindi karapat-dapat na bumoto dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Kung karapat-dapat na bumoto, gamitin ang iyong kapangyarihang pampulitika upang pumili ng mga kandidatong nagmamalasakit sa kanilang kapakanan.

 • Dahil kung hindi, gagawin ng iba.  Kung hindi ka kikilos, hindi maririnig ang iyong boses kapag ginawa ang mahahalagang desisyon.
 • At higit sa lahat, karapat-dapat ka man na bumoto o hindi, may kapangyarihan kang kumilos at bumuo ng isang pantay na sistema na gumagana para sa lahat.

 

Kwalipikado ba akong bumoto sa pangkalahatang halalan sa Nobyembre 3, 2020?

Maaari kang bumoto kung natutugunan mo ang mga sumusunod na kinakailangan:

Kailangan mong maging isang mamamayan ng Estados Unidos.

Kailangan mong matugunan ang mga kinakailangan sa paninirahan ng iyong estado.

Kailangan mong maging 18 taong gulang sa o bago ang araw ng halalan.

Kailangan mong nakarehistro upang bumoto bago ang deadline ng pagpaparehistro ng iyong estado.

Natutugunan mo ang mga karagdagang kinakailangan sa pagiging kwalipikado ng estado.

Ang bawat estado ay may iba't ibang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Makipag-ugnayan sa iyong opisina sa halalan ng estado upang mahanap ang impormasyon sa pagboto na may kaugnayan sa iyo.

Checklist ng Pagboto

Sundin ang checklist sa ibaba para maghanda at bumoto!

1. CHECK KUNG REGISTERED KA

Maaari mong suriin ang iyong katayuan sa pagpaparehistro ng botante online sa pamamagitan ng pagsagot sa mga simpleng form na ito Ingles o Espanyol, na dapat tumagal lamang nang humigit-kumulang 2 minuto upang makumpleto.

2. HANAPIN ANG MGA MAHALAGANG DEADLINE SA IYONG ESTADO

Ang mga takdang araw para magparehistro para bumoto, humiling ng mga balota ng lumiban, magsumite ng mga balota, at higit pa ay nag-iiba ayon sa estado. Tiyaking alam mo ang mahahalagang petsa sa iyong estado sa pamamagitan ng pagsuri sa mga mapagkukunang ito Ingles, o Espanyol.

3. REGISTER O I-UPDATE ANG IYONG REGISTRATION

Kung hindi ka pa nakarehistro, huwag kalimutang gawin ito bago ang deadline ng pagpaparehistro ng iyong estado! Ito ay dapat tumagal ng hindi hihigit sa 2 minuto upang makapagrehistro Ingles o Espanyol.

 

4. Magpasya kung ikaw ay bumoboto nang personal o sa pamamagitan ng koreo

Paano ka iboboto ngayong eleksyon? Gusto mo mang bumoto nang personal o sa pamamagitan ng koreo, gumawa ng plano sa pagboto upang matiyak na maririnig ang iyong boses sa ika-3 ng Nobyembre! Kumuha ng impormasyon sa pagboto na nauugnay sa iyong lokasyon at gumawa ng plano.

 • Kung bumoto nang personal
  Maaari kang bumoto sa pamamagitan ng pagsagot sa iyong balota sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan at – depende sa iyong lokasyon – kahit bago ang ika-3 ng Nobyembre. Maraming mga county ang nagpapahintulot sa maagang pagboto, kaya suriin nang maaga.

  • Hanapin ang mga patakaran sa personal na pagboto at mahahalagang petsa ng iyong estado gamit ang mga tool na ito sa Ingles at Espanyol.

  • Kumpirmahin ang mga eksaktong petsa at lugar ng botohan sa iyong lugar sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong lokal na opisyal ng halalan o sa opisyal na website ng iyong county. Kung nakatira ka sa California, hanapin ang iyong lugar ng botohan gamit ang tool na ito sa Ingles o Espanyol.
 • Kung bumoto sa pamamagitan ng koreo
  Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay isang ligtas at maginhawang paraan upang bumoto. Dahil sa pandemya, ang mga botante sa karamihan ng mga estado ay maaaring humiling - o awtomatikong ipadala - isang balota upang iboto sa pamamagitan ng koreo.

  • Suriin ang mga patakaran sa pagboto sa mail-in ng iyong estado at humiling ng absentee ballot, kung magagawa mo, sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na ito sa Ingles o Espanyol.

  • Sa ilang mga estado maaari mong subaybayan ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo upang matiyak na ang iyong balota ay naihatid at binibilang. Para sa mga rehistradong botante sa CA, Tignan mo kasangkapang ito. Kung kinakailangan, baguhin ang wika mula sa Ingles patungo sa Espanyol gamit ang toggle na matatagpuan sa kanang tuktok ng pahina.

5. Bumoto ng maaga, kung kaya mo!

Tiyaking mabibilang ang iyong boto sa ika-3 ng Nobyembre sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong balota o pagboto nang personal sa lalong madaling panahon! Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga opsyon sa maagang pagboto nang personal sa iyong county, tingnan ang ang mga mapagkukunang ito sa Ingles o Espanyol.

Lumabas sa Boto

Kwalipikado ka mang bumoto o hindi, may kapangyarihan kang kumilos at iparinig ang aming mga boses. Hinahamon ka namin na:

 • Hikayatin ang iyong mga kaibigan, pamilya, at komunidad na bumoto, kung kaya nila!

 • Ibahagi ang Resource Page ng MAF sa iyong network.

 • Magboluntaryo sa Rock the Vote upang tumulong sa pagpaparehistro at pag-akit ng mga botante, magbahagi ng mahalagang impormasyon, at ipagtanggol ang ating mga karapatan sa pagboto.

 • Maging isang poll worker, kung kaya mo! Dahil sa pandemya, mayroong tala ng kakulangan ng mga manggagawa sa botohan ngayong taon. Tiyaking ligtas, patas, at naa-access ang halalan na ito para sa ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tauhan sa iyong lokal na lugar ng botohan.

 

IBAHAGI SA IYONG PAMILYA at KAIBIGAN

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

KAILAN: Magkikita tayo sa Huwebes (Oktubre 22 at Oktubre 29)
ORAS: Ang Espanyol magsisimula ang mga kaganapan sa 12 PM Pacific at ang Ingles magsisimula ang mga kaganapan sa 12:30 PM Pacific.

Mga Madalas Itanong

Ano ang aking mga karapatan bilang isang botante?

 • Kung magsara ang mga botohan habang nakapila ka pa, manatili sa linya – may karapatan kang bumoto.
 • Kung nagkamali ka sa iyong balota, humingi ng bago.
 • Kung ang mga makina ay nasa iyong lugar ng botohan, humingi ng papel na balota.
 • Kung makakaranas ka ng anumang mga problema o may mga tanong sa Araw ng Halalan, tawagan ang Election Protection Hotline:
  • English: 1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683
  • Espanyol: 1-888-VE-Y-VOTA / 1-888-839-8682
  • Arabic: 1-844-YALLA-US / 1-844-925-5287
  • Para sa Bengali, Cantonese, Hindi, Urdu, Korean, Mandarin, Tagalog, o Vietnamese: 1-888-274-8683

 • Kung nasaksihan mo o pinaghihinalaan mo ang pananakot o panunupil ng botante, may tatlong paraan na maiuulat mo ito:

Hindi ako nakakaintindi o nakakapagsalita ng maayos sa English, dapat pa ba akong bumoto?

 • Ganap! Sa ilalim ng pederal na batas, ang mga botante na nahihirapang magbasa o magsulat ng Ingles ay maaaring makatanggap ng personal na tulong sa mga botohan mula sa isang miyembro ng pamilya, kaibigan, o ibang tao na iyong pinili. Kung nakatira ka sa isang county na kinakailangang magbigay ng tulong sa pagboto ng bilingual para sa isang wikang iyong sinasalita, maaari kang humiling ng tulong sa bibig mula sa isang manggagawa sa poll na bilingual at humingi ng mga materyales sa pagboto sa wikang iyon.

Kung mayroon akong napatunayang felony, maaari pa ba akong bumoto?

 • Maaaring karapat-dapat ka pa ring bumoto! Libreng tool ng Campaign Legal Center, Ibalik ang Iyong Boto, makakatulong sa iyo na suriin.

Maaari ba akong tanggapin ng aking lugar ng botohan kung ako ay may kapansanan?

 • Sa ilalim ng pederal na batas, ang lahat ng lugar ng botohan para sa pederal na halalan ay dapat na ganap na naa-access ng mga botante na may mga kapansanan. Ang mga botanteng may kapansanan ay may karapatang tumanggap ng personal na tulong sa mga botohan mula sa isang miyembro ng pamilya, kaibigan, o ibang tao na iyong pinili.

 

X