MAHALAGA UPDATE
Mga Pagbibigay ng Mga Pamilya ng Imigrante

Hindi na kami tumatanggap ng mga paunang aplikasyon para sa Mga Pagbibigay ng Mga Pamilya ng Immigrant. Kung nagsumite ka ng isang paunang aplikasyon, ipapaalam namin sa iyo kung kailan, paano, at kung magagamit ang pagpopondo.

Mangyaring manatiling nakatutok. Patuloy kaming mag-alok ng mga bagong programa sa pagbawi ng pananalapi upang matulungan ang mga pamilyang imigrante. Pansamantala, mangyaring suriin ang aming mga sumusunod na mapagkukunan na magagamit:

Mga tanong? Mag-email sa amin sa

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog