Chuyển đến nội dung chính

Access to Business Resources

Connect with resources that can help you to keep moving forward with your business

Whether it is a business ideal or a new project for your business, we encourage you to keep understanding your business and how to keep growing with a solid foundation.

More resources

Keep exploring alternatives to improve your strategy to access capital and learn more about how to prepare your business for this challenge.

Building your business plan

Cần tạo hoặc cập nhật kế hoạch kinh doanh của bạn? Trong phiên này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo kế hoạch một trang bằng công cụ Business Model Canvas. Bạn sẽ học cách mô tả các mục tiêu kinh doanh, các hoạt động chính và hơn thế nữa.

Accessing capital for your business

Tìm kiếm vốn để bắt đầu, điều hành hoặc phát triển doanh nghiệp của bạn? Trong phiên này, chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu về các chương trình cho vay kinh doanh khác nhau, bao gồm lãi suất 0% của MAF, Các khoản vay siêu nhỏ dành cho doanh nghiệp xây dựng tín dụng.

Business Model Canvas Tool

Cần tạo hoặc cập nhật kế hoạch kinh doanh của bạn? Trong phiên này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo kế hoạch một trang bằng công cụ Business Model Canvas. Bạn sẽ học cách mô tả các mục tiêu kinh doanh, các hoạt động chính và hơn thế nữa.

An easy way to find what you need

4 different options that can help to understand your business needs and be ready to face any challenge.

Access to capital to my business

Discover funding options to start or grow your business. Simples steps can help you to find the correct source of capital.

Access to financial education

You can directly access and learn different resources to achieve your financial goals. Tailored content for you.

Access to MAF services

Check out our financial products and services. Here you’ll find workshops, one-on-one financial coaching, or applying for our loans.