Chuyển đến nội dung chính

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG
Chúng tôi đã đạt đến số lượng sinh viên tối đa mà chúng tôi có thể hỗ trợ với Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Cao đẳng CA và chúng tôi không còn chấp nhận đơn đăng ký hoặc ghi tên vào danh sách chờ. Nếu bạn đã điền tên mình vào danh sách chờ, chúng tôi sẽ liên hệ với thông tin về thời gian, cách thức và nếu có thêm tiền.

Xin lưu ý: không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp hỗ trợ. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn bổ sung từ các quỹ và các khoản quyên góp để cung cấp cho sinh viên thông qua đại dịch chưa từng có này.

Trợ cấp cho sinh viên đại học California

Để hỗ trợ sinh viên đại học California vượt qua những thời điểm chưa từng có này, MAF đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Cao đẳng CA. Sinh viên đủ điều kiện sẽ nhận được khoản trợ cấp $500 để giúp quản lý nhu cầu tài chính của họ - cho dù đó là tài liệu lớp học, tiền thuê nhà hay chi phí cá nhân.


Đủ điều kiện

  • Bạn phải đăng ký toàn thời gian vào chương trình đại học tại trường Cao đẳng Cộng đồng California, Đại học Bang California, hoặc khuôn viên Đại học California.

  • Bạn phải hoàn thành ít nhất một năm môn học (24 đơn vị học kỳ hoặc 36 đơn vị quý).

  • Có thể cung cấp bảng điểm (không chính thức cũng được).

  • Có thể cung cấp Báo cáo Trợ cấp Sinh viên của bạn, cho thấy rằng Khoản đóng góp Ước tính cho Gia đình (EFC) của bạn là dưới $5,576 hoặc Miễn trừ Phí Trợ cấp Lời hứa của Trường Cao đẳng California (BOG Fee Waiver).