Chuyển đến nội dung chính

Quá trình phát triển của chúng tôi

San Francisco, EST 2014

Được hướng dẫn bởi các giá trị của chúng tôi, nghiên cứu của MAF nâng cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mọi người. Chúng tôi biết khách hàng của mình hiểu biết về tài chính và tôn trọng họ như những chuyên gia trong việc quản lý tài chính của họ - vì vậy chúng tôi không chỉ tập trung vào những rào cản mà họ gặp phải mà còn tập trung vào các chiến lược mà họ sử dụng để vượt qua những thách thức này và đạt được mục tiêu của họ. Nghiên cứu của chúng tôi làm sáng tỏ hành trình và chiến lược tài chính của họ, đồng thời sử dụng những hiểu biết sâu sắc này để thúc đẩy cải cách hệ thống và luật pháp nhằm đưa chúng ta đến một xu hướng tài chính công bằng hơn.

Dữ liệu chúng tôi đang lấy từ những gì

Trong hơn một thập kỷ, MAF đã làm việc với hơn 10 nghìn khách hàng, xây dựng tổng số khoản vay hơn $10 triệu. Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên những hiểu biết độc đáo và chiều sâu thông tin mà chúng tôi có từ những khách hàng này. Trong quá trình tham gia vào cuộc sống tài chính của khách hàng, chúng tôi có thể thu thập 800 điểm dữ liệu về mỗi cá nhân - bao gồm hồ sơ cá nhân và hồ sơ tín dụng của khách hàng.

Tại sao chúng tôi nghiên cứu

Nhóm Nghiên cứu làm việc với cộng đồng để đưa dữ liệu và phân tích của chúng tôi vào hoạt động cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết hữu ích, được truyền cảm hứng từ cuộc sống tài chính của khách hàng, mà chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, các nhà từ thiện, các nhà hoạch định chính sách và các thành viên của cộng đồng có thể sử dụng để thông báo về công việc của chúng tôi. Bằng cách phát triển nghiêm ngặt những thông tin chi tiết này từ dữ liệu có lập trình của mình, chúng tôi có thể:

  • Hỗ trợ các giá trị cốt lõi của MAF trong việc gặp gỡ khách hàng của chúng tôi ở bất kỳ đâu, tôn trọng chuyên môn của họ và xây dựng dựa trên sức mạnh và sự đổi mới của họ.
  • Giúp hướng dẫn việc phát triển các chương trình trong tương lai đáp ứng nhu cầu và thực tế của khách hàng của chúng tôi.
  • Chia sẻ kiến thức của chúng tôi với các tổ chức khác để giúp họ làm việc tốt hơn với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
  • Tận dụng dữ liệu của chúng tôi để giúp khách hàng, đối tác của chúng tôi và những người khác ủng hộ cho một thị trường tài chính công bằng hơn.