CẬP NHẬT QUAN TRỌNG
Quỹ sáng tạo trẻ LA

Chúng tôi đã đạt đến số lượng cá nhân tối đa mà chúng tôi có thể hỗ trợ với Quỹ Sáng tạo Trẻ LA và chúng tôi không còn chấp nhận đơn đăng ký trước. Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký trước của mình, chúng tôi sẽ liên hệ với thông tin về thời gian, cách thức và nếu có thêm nguồn tài trợ. Xin lưu ý: không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp hỗ trợ.

Trong thời gian chờ đợi, vui lòng xem các tài nguyên có sẵn sau đây của chúng tôi:

Câu hỏi? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ
[email protected]


QUỸ TÀI SẢN SỨ MỆNH LÀ TỔ CHỨC 501C3

Bản quyền © 2022 Mission Asset Fund. Đã đăng ký Bản quyền.

Vietnamese