Chuyển đến nội dung chính

Điều khoản sử dụng ứng dụng MyMAF

Cập nhật tháng 8 năm 2020

Các Điều khoản sử dụng của Ứng dụng MyMAF này (“Thỏa thuận” này) áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng MyMAF này trên mọi nền tảng hoặc thiết bị, bao gồm mọi chức năng trong Ứng dụng MyMAF này, chẳng hạn như quyền truy cập vào điểm tín dụng của bạn và thông tin chương trình cho vay MAF (gọi chung là “ Ứng dụng"). Thỏa thuận này là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa một bên là Mission Asset Fund (gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ chức năng nào của Ứng dụng (“bạn” hoặc “của bạn”. ") Mặt khác. Vui lòng xem lại Thỏa thuận này một cách cẩn thận trước khi sử dụng Ứng dụng.

1. Điều kiện sử dụng Ứng dụng

Ứng dụng được cung cấp tùy theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi Thỏa thuận này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này vì các điều khoản và điều kiện đó đôi khi có thể được chúng tôi sửa đổi theo quyết định riêng của chúng tôi. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY MÀ KHÔNG SỬA ĐỔI, THÌ BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này. Bạn hiểu và đồng ý rằng quyền truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của bạn chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có hiệu lực tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo qua email, bằng cách đăng thông báo trên Ứng dụng và/hoặc bằng phương pháp khác trước ngày thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi cũng sẽ nêu rõ ở cuối Thỏa thuận này ngày thực hiện những thay đổi đó lần cuối. Bạn nên xem lại Thỏa thuận này một cách thường xuyên vì các phiên bản sửa đổi sẽ ràng buộc bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

2. Hạn chế về độ tuổi

Để truy cập và sử dụng Ứng dụng, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để ký kết Thỏa thuận này.

3. Chính sách quyền riêng tư

Tất cả thông tin được cung cấp và thu thập trong Ứng dụng đều được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có thể truy cập tại https://missionassetfund.org/privacy-policy/ và do đó được đưa vào và trở thành một phần của Thỏa thuận này.

4. Mật khẩu và bảo mật

Bạn phải tạo một tài khoản để sử dụng Ứng dụng thông qua Ứng dụng hoặc thông qua trang web của chúng tôi, có thể truy cập được tại https://missionassetfund.org/. Khi tạo tài khoản, bạn đồng ý gửi thông tin chính xác và đầy đủ cũng như thỉnh thoảng cập nhật những thông tin đó theo yêu cầu. Bạn sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu cá nhân, không thể chuyển nhượng khi tạo tài khoản. Nếu bạn gửi yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu bị mất hoặc bị quên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mà chúng tôi sẽ sử dụng để xác nhận danh tính của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động hoặc hành động xảy ra liên quan đến tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu của mình. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của mình và đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết hoặc nghi ngờ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn dưới dạng điện tử bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Ứng dụng và hình thức điện tử đó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý liên quan đến thông tin liên lạc hoặc thông báo đó.

5. Giấy phép có giới hạn

Theo đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, mang tính cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Ứng dụng theo Thỏa thuận này. Chúng tôi giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Ứng dụng và bạn không có quyền đối với Ứng dụng ngoại trừ việc sử dụng nó theo Thỏa thuận này. Bạn không được: (a) sao chép, phân phối lại, xuất bản, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập hoặc sử dụng mã nguồn của Ứng dụng; (b) bán, chuyển nhượng, cấp phép lại, chuyển nhượng, phân phối, cho thuê hoặc cấp quyền lợi bảo mật trong Ứng dụng; (c) sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Ứng dụng vì mục đích thương mại; hoặc (d) sử dụng Ứng dụng theo cách bị cấm theo luật hiện hành hoặc Thỏa thuận này.

6. Bản quyền và sở hữu trí tuệ khác

Tất cả nội dung và tài liệu khác có sẵn tại hoặc thông qua Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, hình ảnh, âm thanh, văn bản, phần mềm, thiết kế và “giao diện” của Ứng dụng (gọi chung là “Nội dung ứng dụng”) là tài sản độc quyền của chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Nội dung Ứng dụng được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ và nước ngoài. Bạn không được sao chép, sao chép, sửa đổi hoặc chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, bán, chuyển nhượng, đăng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền tải hoặc sử dụng Nội dung ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, kể cả không có giới hạn điện tử, cơ học, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

7. Bài nộp

Chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi từ khách hàng và hoan nghênh phản hồi về Ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, bản vẽ, đồ họa, đổi mới, khái niệm, đề xuất hoặc tài liệu tương tự (“Nội dung gửi”) thì bạn đồng ý rằng Nội dung gửi không được bảo mật. Bằng cách này, bạn chuyển nhượng các Thông tin gửi đó cho chúng tôi mà không cần bồi thường (hoặc mong đợi được bồi thường) và đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ, sao chép, tái xuất bản, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền tải, bán hoặc sử dụng các Thông tin gửi của bạn cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại. mục đích mà không phải bồi thường cho bạn. Đối với bất kỳ Nội dung gửi nào không thể được chuyển nhượng hợp pháp cho chúng tôi, theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không hạn chế, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang và trên toàn thế giới để sao chép, xuất bản lại, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền tải, bán hoặc sử dụng các Nội dung gửi của bạn theo cách khác cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không phải trả thù lao cho bạn.

8. Hành vi bị cấm

Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật hiện hành và không (a) tải lên, truyền tải, đăng, gửi email hoặc cung cấp cho Ứng dụng bất kỳ tài liệu nào ở bất kỳ định dạng nào (i) sai, không chính xác, gây hiểu lầm, gian lận, bất hợp pháp, có hại , đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc bôi nhọ; (ii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba; hoặc (iii) chứa vi-rút, sâu, ngựa Trojan, bom hẹn giờ, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hay chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, can thiệp, chặn, chiếm đoạt, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị máy tính nào được liên kết với Ứng dụng; (b) thay đổi, xóa hoặc làm sai lệch bất kỳ ghi nhận hoặc chỉ định độc quyền nào khác về nguồn gốc hoặc nguồn của Ứng dụng hoặc Nội dung ứng dụng; (c) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên hoặc cán bộ của chúng tôi, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (d) cố gắng, thông qua bất kỳ phương tiện nào, để có được quyền truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc tài khoản hoặc thông tin của người khác trên hoặc thông qua Ứng dụng; (e) sử dụng bất kỳ rô-bốt, máy quét, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công nào khác để giám sát hoặc sao chép Ứng dụng hoặc bất kỳ Nội dung ứng dụng nào mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản của chúng tôi; (f) thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra mức tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên Ứng dụng; (g) thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào của các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp của chúng tôi; hoặc (h) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến chúng tôi vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, sắc lệnh hoặc quy định hiện hành nào hoặc vi phạm Thỏa thuận này.

9. Các ứng dụng và trang web khác

Ứng dụng có thể chứa các liên kết hoặc các tùy chọn khác để kết nối với các trang web, ứng dụng hoặc thiết bị khác không do chúng tôi sở hữu hoặc vận hành (“Ứng dụng của bên thứ ba”). Bạn có thể đăng nhập vào Ứng dụng của bên thứ ba từ Ứng dụng và chia sẻ thông tin Ứng dụng của bạn với Ứng dụng của bên thứ ba. Bạn cũng có thể tải ảnh và nội dung khác lên Ứng dụng của bên thứ ba từ Ứng dụng, bao gồm cả các trang truyền thông xã hội. Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Ứng dụng của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, chức năng, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung nào của Ứng dụng của bên thứ ba đó, ngay cả khi bạn chọn chia sẻ thông tin từ Ứng dụng với Ứng dụng của bên thứ ba đó. Việc bạn sử dụng Ứng dụng của bên thứ ba phải tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của Ứng dụng của bên thứ ba và bạn nên đọc và hiểu chúng trước khi sử dụng bất kỳ Ứng dụng của bên thứ ba nào. Chúng tôi không tuyên bố hay ngụ ý rằng chúng tôi chứng thực bất kỳ Ứng dụng của bên thứ ba nào. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và thiết bị của mình khỏi vi-rút, sâu máy tính và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác có thể truy cập được thông qua Ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do bạn sử dụng Ứng dụng của bên thứ ba.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO BẠN KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG BẠN SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG, LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TUYỆT VỜI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, TIÊU CHUẨN, SỰ HƯỞNG THỨC YÊN TĨNH, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, DÙ BẰNG MIỆNG HAY VĂN BẢN, BẠN THU ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI HOẶC TẠI HOẶC QUA ỨNG DỤNG SẼ TẠO RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG TẠI ĐÂY.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, HIỆN TẠI HOẶC KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG ỨNG DỤNG KHÔNG CÓ KHỎI, VI-RÚT, CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI CÓ THỂ GÂY THIỆT HẠI HOẶC CHO PHÉP TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA HOẶC ĐƯỢC CÁO BUỘC ĐÃ GÂY RA, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, BỞI THÔNG TIN HOẶC Ý TƯỞNG CHỨA, GỢI Ý HOẶC THAM KHẢO TẠI HOẶC QUA ỨNG DỤNG HOẶC BỞI TIN TƯỞNG CỦA BẠN VỀ THÔNG TIN HOẶC Ý TƯỞNG ĐÓ.


11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CẢ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI HOẶC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (HOẶC NGƯỜI KẾ TIẾP VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN PHÁP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ) SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG, VIỆC LẠI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN) HOẶC KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT HOẶC DO HẬU QUẢ DO ỨNG DỤNG HOẶC SỬ DỤNG, CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BAO GỒM THU NHẬP, MẤT DỮ LIỆU, THIẾT BỊ HƯ HỎNG HOẶC CÁC THIẾT BỊ VÔ HÌNH KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THIỆT HẠI, BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ THỰC TẾ, NẾU CÓ, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ BẠN ĐỂ TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC, NẾU LỚN HƠN, $100. CÁC GIỚI HẠN TRÊN SẼ ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÊU Ở TRÊN KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và giải phóng chúng tôi, các công ty con của chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, người đại diện (và những người kế nhiệm và người được ủy quyền tương ứng của họ) khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn , bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc bạn truy cập, sử dụng, cố gắng sử dụng, không thể sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Ứng dụng; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (iv) mọi khiếu nại rằng việc bạn sử dụng Ứng dụng đã gây thiệt hại cho bên thứ ba.

13. Trọng tài

Mọi tranh cãi, khiếu nại, phản tố hoặc tranh chấp khác phát sinh giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Ứng dụng (gọi chung là “Khiếu nại”) sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài cuối cùng và có tính ràng buộc tại San Francisco, California. Việc phân xử bằng trọng tài sẽ được điều trần và quyết định bởi một trọng tài viên duy nhất và được đệ trình để phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“Quy tắc AAA”). Việc phân xử bằng trọng tài được quy định ở đây sẽ thay cho bất kỳ vụ kiện dân sự nào và mọi quyết định phát sinh từ việc phân xử bằng trọng tài đó sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Các bên đồng ý rằng việc phân xử trọng tài sẽ được giữ bí mật và rằng sự tồn tại của thủ tục tố tụng cũng như bất kỳ yếu tố nào của nó (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lời bào chữa, bản tóm tắt hoặc tài liệu nào khác được gửi hoặc trao đổi cũng như bất kỳ lời khai hoặc lời khai và phán quyết bằng miệng nào khác) sẽ không được tiết lộ ngoài thủ tục tố tụng trọng tài, trừ khi được yêu cầu hợp pháp trong các thủ tục tố tụng tư pháp liên quan đến trọng tài hoặc theo các quy tắc và quy định tiết lộ hiện hành của cơ quan quản lý chứng khoán hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Chi phí của mỗi thủ tục tố tụng trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn tiền bồi thường và các chi phí của trọng tài, phí phòng họp, phí ghi chép của phóng viên tòa án và các chi phí tương tự, sẽ do bên mà trọng tài xác định là không thắng kiện trong thủ tục tố tụng đó chịu, hoặc do bên chịu bằng nhau. các bên nếu trọng tài xác định rằng không bên nào thắng thế.

Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, bất cứ lúc nào một bên cũng có thể xin lệnh cấm tạm thời hoặc lệnh cấm sơ bộ từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền tài phán nào ở Quận San Francisco, California, để ngăn ngừa tổn thương ngay lập tức và không thể khắc phục được, tổn thất hoặc thiệt hại trên cơ sở tạm thời, trong khi chờ quyết định của trọng tài về giá trị cuối cùng của bất kỳ Khiếu nại nào.

Cả bạn và chúng tôi đều không được đóng vai trò là đại diện tập thể hoặc tổng chưởng lý riêng, cũng như không được tham gia với tư cách là thành viên của một nhóm nguyên đơn đối với bất kỳ Khiếu nại nào. Khiếu nại có thể không được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện. Trọng tài chỉ có thể quyết định các Khiếu nại của cá nhân bạn và/hoặc của chúng tôi. Trọng tài không được hợp nhất hoặc tham gia các yêu cầu bồi thường của những người hoặc các bên khác có hoàn cảnh tương tự.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Mục 13 này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị cắt bỏ, nhưng phần còn lại của Mục 13 này sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong Mục 13 này sẽ không có hiệu lực hoặc có hiệu lực thi hành trừ khi được ghi lại bằng văn bản có chữ ký của bên từ bỏ quyền hoặc yêu cầu đó. Việc từ bỏ như vậy sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận này. Mục 13 này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt mối quan hệ giữa bạn với bạn và chúng tôi.

THỎA THUẬN NÀY QUY ĐỊNH RẰNG TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC. DO ĐÓ BẠN TỪ BỎ QUYỀN ĐẾN TÒA ÁN ĐỂ Khẳng định HOẶC BẢO VỆ QUYỀN CỦA MÌNH. BẠN CŨNG TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA HOẶC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA LỚP. QUYỀN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI TRỌNG TÀI TRUNG LẬP VÀ KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN.

Nếu Khiếu nại phát sinh và nếu các điều khoản trọng tài ở đây trở nên không thể áp dụng hoặc không thể thực thi, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào về bất kỳ vụ kiện nào giữa bạn và chúng tôi, các bên đồng ý rằng quyền tài phán và địa điểm của bất kỳ vụ kiện nào sẽ chỉ thuộc về các tòa án liên bang và tiểu bang có Quận San Francisco, California.

14. Linh tinh

Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Ứng dụng và thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi về vấn đề đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi phần còn lại của Thỏa thuận này và các điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào trước đó hoặc sau đó. Việc chúng tôi không yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ các điều khoản đó hoặc bất kỳ quyền nào của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong Mục 9 ở trên, không có mục đích nào ở đây được coi là trao quyền hoặc biện pháp khắc phục cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần có sự đồng ý hoặc thông báo, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép phụ hoặc cầm cố Ứng dụng hoặc Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này. Các tiêu đề của phần được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện.

Chúng tôi có thể tùy ý sửa đổi hoặc ngừng Ứng dụng hoặc chấm dứt hay hạn chế quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào.