Chuyển đến nội dung chính

Cập nhật SB 455: Quỹ Trao quyền Tài chính CA

MAF đang tài trợ SB 455, còn được gọi là Quỹ Trao quyền Tài chính California, sẽ tạo ra một quỹ $4 triệu để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các công cụ giáo dục tài chính và trao quyền hiệu quả.

SB 455 đã nhất trí thông qua cả hai phòng lập pháp của California không được thông qua và nhận được sự ủng hộ trên toàn tiểu bang từ các thị trưởng và liên minh rộng rãi của các tổ chức phi lợi nhuận. Vào ngày 2 tháng 10, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký SB 455 thành luật!

Dòng thời gian SB 455

  • Page 2