Chuyển đến nội dung chính

Gặp gỡ Ban Giám đốc

Dave Krimm

Chủ tịch hội đồng quản trị
Cố vấn Thung lũng Noe

Elizabeth Irons dường như

Phó chủ tịch hội đồng quản trị

Google

Stephan Waldstrom

Thư ký hội đồng quản trị

Tổng công ty RPX

Sagar Shah

Ban thủ quỹ

Chúng tôi làm việc

Aquilina Soriano

Thành viên Hội đồng quản trị
Trung tâm Công nhân Pilipino của Nam California

Jessica Leggett

Thành viên Hội đồng quản trị
Seven + Gold LLC

Jorge Blandón

Thành viên Hội đồng quản trị

Tác động mũi tên

Monica Issar

Thành viên Hội đồng quản trị

Quản lý tài sản JP Morgan

Salvador Torres

Thành viên Hội đồng quản trị
32 cố vấn
Vietnamese