Gặp gỡ Ban Giám đốc

Dave Krimm

Chủ tịch hội đồng quản trị
Cố vấn Thung lũng Noe

Elizabeth Irons dường như

Phó chủ tịch hội đồng quản trị

Google

Stephan Waldstrom

Thư ký hội đồng quản trị

Tổng công ty RPX

Sagar Shah

Ban thủ quỹ

Chúng tôi làm việc

Aquilina Soriano

Thành viên Hội đồng quản trị
Trung tâm Công nhân Pilipino của Nam California

Cara Angelmar

Thành viên Hội đồng quản trị
Dropbox

Jessica Leggett

Thành viên Hội đồng quản trị
Seven + Gold LLC

Laura Arce

Thành viên Hội đồng quản trị

Wells Fargo

Salvador Torres

Thành viên Hội đồng quản trị
32 cố vấn

QUỸ TÀI SẢN SỨ MỆNH LÀ TỔ CHỨC 501C3

Bản quyền © 2021 Mission Asset Fund. Đã đăng ký Bản quyền.

Vietnamese