Chuyển đến nội dung chính

Gặp gỡ Ban Giám đốc

Dave Krimm

Chủ tịch hội đồng quản trị
Cố vấn Thung lũng Noe

Elizabeth Irons dường như

Phó chủ tịch hội đồng quản trị

Ngày làm việc

Stephan Waldstrom

Thư ký hội đồng quản trị

Tổng công ty RPX

Sagar Shah

Ban thủ quỹ

gợn sóng

Anne Stuhldreher

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành phố & Quận San Francisco

Ash McNeely

Thành viên Hội đồng quản trị

Dịch vụ của Quỹ Thái Bình Dương

Lưu Đức Hoa

Thành viên Hội đồng quản trị

Quỹ Libra

Jessica Leggett

Thành viên Hội đồng quản trị
Seven + Gold LLC

Jorge Blandón

Thành viên Hội đồng quản trị

Tác động mũi tên

Monica Issar

Thành viên Hội đồng quản trị

Quản lý tài sản JP Morgan

Salvador Torres

Thành viên Hội đồng quản trị
32 cố vấn