Chuyển đến nội dung chính

Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng

Cập nhật tháng 10 năm 2020

Chào mừng đến với missionassetfund.org! Mission Asset Fund, một công ty công ích phi lợi nhuận của California (“MAF”) cung cấp trang web này (“Trang web”), bất kỳ thông tin, văn bản, dữ liệu, bài báo, thiết kế, mã nguồn, phần mềm, ảnh, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng hoặc các tài liệu khác xuất hiện trên Trang web (“Nội dung”), và bất kỳ chương trình và dịch vụ nào được cung cấp thông qua MAF hoặc Trang web (“Dịch vụ”), cho bạn tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (các “Điều khoản Sử dụng” này). Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và / hoặc Dịch vụ được điều kiện rõ ràng là bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của MAF, có thể truy cập tại https://missionassetfund.org/privacy-policy/ và được kết hợp vào và trở thành một phần của Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào ở trên, bạn không thể truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ.

SỬA ĐỔI

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MAF có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng có hiệu lực tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ. MAF có thể chấm dứt, đình chỉ hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn nên định kỳ xem lại Trang web để biết phiên bản cập nhật nhất của Điều khoản Sử dụng này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của MAF, có thể truy cập tại https://missionassetfund.org/privacy-policy/, để biết thông tin liên quan đến cách MAF sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp thông qua Trang web.

TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Trang web, Nội dung và Dịch vụ là tài sản duy nhất và độc quyền của MAF và các nhà cấp phép của MAF. Trang web, Nội dung và Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác và luật pháp của cả Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi hoặc chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, bán, chuyển giao, đăng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải hoặc sử dụng Trang web theo cách khác , Nội dung hoặc Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn điện tử, máy móc, bản sao, hồ sơ hoặc các hình thức khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MAF. Bạn không được sao chép hoặc sửa đổi mã HTML được sử dụng để tạo các trang trên Trang web. Bạn không được sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ trên hoặc liên quan đến bất kỳ trang web nào khác, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc liên kết, đóng khung hoặc trong bất kỳ môi trường máy tính mạng nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MAF. Bạn cũng không được, nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MAF, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ cache hoặc sao chép tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các trang web trên Trang web.

TRADEMARKS

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, đặc điểm nhãn hiệu và tên sản phẩm và dịch vụ của MAF, bao gồm “Mission Asset Fund,” “MAF”, “Missionassetfund.org,“ Lending Circles ”và“ Resources Match ” (“Dấu hiệu MAF”) là tài sản duy nhất và độc quyền của MAF. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu MAF cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, để quảng cáo hoặc khuyến mại, trong bất kỳ phương tiện công cộng nào, để ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của hoặc mối quan hệ với MAF.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và Dịch vụ chỉ vì lợi ích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web, Nội dung và Dịch vụ trừ khi được quy định cụ thể trong Điều khoản Sử dụng này hoặc được MAF chấp thuận bằng văn bản.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web, Nội dung và Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Bạn bị cấm sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ có thể vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc hoặc pháp lệnh hiện hành nào hoặc có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào.

Không có giới hạn, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây khi sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ:

  • Sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào, hoặc đăng, tải lên, truyền, gửi hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào: (1) sai hoặc gây hiểu lầm; (2) là nói xấu; (3) cấu thành sự xâm phạm quyền riêng tư; (4) tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm; (5) khuyến khích sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc gây tổn hại chống lại bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào; (6) xâm phạm quyền của người khác, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào; hoặc (7) vi phạm, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự;
  • Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào;
  • Đăng, tải lên, truyền, gửi hoặc cung cấp thông qua Trang web bất kỳ nội dung nào cấu thành, thư rác, “thư rác” hoặc thư dây chuyền, lừa đảo, quảng cáo và / hoặc chào hàng thương mại;
  • Sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh của, thiết kế ngược, lắp ráp ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, cấp phép phụ, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong bất kỳ phần mềm được sử dụng để cung cấp Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ;
  • Cản trở hoặc cố gắng can thiệp vào quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách gửi vi-rút, làm quá tải, tràn ngập, gửi thư rác hoặc đánh bom trang web;
  • Mạo danh hoặc xuyên tạc bản thân hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
  • Quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác theo bất kỳ cách nào liên quan đến Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ;
  • Ngăn chặn hoặc loại trừ những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ; hoặc là
  • Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này.

MAF có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát hoạt động trên Trang web để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, hoặc tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Bạn đồng ý cụ thể với việc giám sát như vậy.

MAF có quyền loại bỏ hoặc từ chối đăng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba và hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào mà không cần thông báo và không có trách nhiệm pháp lý nào đối với MAF.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG; MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Một số Dịch vụ nhất định yêu cầu đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ Trang web và Nội dung. Những người dùng đó phải là Công dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để tham gia vào các Dịch vụ đó. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể tham gia vào Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập và sử dụng các Dịch vụ đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này ; (2) bạn đủ điều kiện để đăng ký và tham gia vào các Dịch vụ đó, bao gồm các Chương trình Lending Circles, Tiền gửi an toàn và MAF; (3) tất cả thông tin mà bạn gửi cho MAF liên quan đến Dịch vụ là đúng sự thật và chính xác; và (4) bạn sẽ không sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ cam kết gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này hoặc điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền của MAF.

Khi bạn đăng ký một tài khoản, bạn đồng ý gửi thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật những thông tin đó theo yêu cầu tùy từng thời điểm. Bạn sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu cá nhân, không thể chuyển nhượng khi tạo tài khoản. Nếu bạn gửi yêu cầu về tên người dùng hoặc mật khẩu bị mất hoặc quên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mà MAF sẽ sử dụng để xác nhận danh tính của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra liên quan đến tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của mình và đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý thông báo cho MAF ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết hoặc nghi ngờ. Bạn đồng ý rằng MAF có thể gửi cho bạn dưới dạng điện tử bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Trang web, Nội dung và Dịch vụ và dạng điện tử đó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý liên quan đến thông tin liên lạc hoặc thông báo.

ĐỒNG Ý ĐỂ KINH DOANH ĐIỆN TỬ

Bởi vì MAF hoạt động trên Internet, bạn cần phải đồng ý giao dịch kinh doanh với MAF trực tuyến và điện tử. Do đó, là một phần của hoạt động kinh doanh với chúng tôi, MAF cũng cần bạn đồng ý với việc chúng tôi cung cấp cho bạn một số tiết lộ nhất định theo phương thức điện tử, thông qua Trang web hoặc địa chỉ email mà bạn cung cấp cho MAF trong quá trình đăng ký Dịch vụ. Bằng cách tham gia Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý nhận tất cả các tài liệu, thông tin liên lạc, thông báo, hợp đồng và thỏa thuận phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến quyền, nghĩa vụ hoặc dịch vụ của bạn hoặc của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng này (mỗi, một “ Tiết lộ"). Quyết định kinh doanh với MAF điện tử là của bạn. Tài liệu này thông báo cho bạn về các quyền của bạn liên quan đến Tiết lộ.

Truyền thông điện tử. Mọi Tiết lộ sẽ được cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử thông qua MAF trên Trang web của chúng tôi hoặc qua thư điện tử đến địa chỉ email đã xác minh mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký Dịch vụ. Nếu bạn yêu cầu bản sao giấy của những Tiết lộ như vậy, bạn có thể viết thư cho MAF theo địa chỉ gửi thư được cung cấp bên dưới và một bản sao giấy sẽ được gửi cho bạn.

Phạm vi đồng ý. Sự đồng ý của bạn để nhận Tiết lộ và giao dịch kinh doanh theo phương thức điện tử, và thỏa thuận của chúng tôi để làm như vậy, áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến Tiết lộ đó.

Đồng ý Kinh doanh Điện tử. Trước khi bạn quyết định kinh doanh điện tử với chúng tôi, bạn nên xem xét liệu bạn có các khả năng phần cứng và phần mềm cần thiết được mô tả bên dưới hay không.

Yêu cầu phần cứng và phần mềm. Để truy cập và lưu giữ các Tiết lộ bằng điện tử, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm của máy tính sau đây: truy cập Internet; tài khoản email và phần mềm liên quan có khả năng nhận email qua Internet; trình duyệt web tuân thủ SSL và hỗ trợ các phiên bảo mật hoặc phần mềm tương đương; và phần cứng có khả năng chạy phần mềm này.

Rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý nhận Tiết lộ dưới dạng điện tử bằng cách liên hệ với MAF theo địa chỉ bên dưới.

Cách Liên hệ với MAF về Tiết lộ Điện tử. Bạn có thể liên hệ với MAF qua email tại privacy@missionassetfund.org. Bạn cũng có thể liên hệ với MAF bằng văn bản theo địa chỉ sau: Mission Asset Fund, 3269 Mission St. San Francisco, CA 94110.

Điều khoản Thông báo SMS. MAF có thể liên lạc với bạn, với sự đồng ý trước của bạn, thông qua tin nhắn văn bản để thông báo cho bạn về việc bạn tham gia vào các chương trình của chúng tôi, hoặc để thông báo cho bạn về các chương trình hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể hủy dịch vụ SMS bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhắn tin “STOP” tới mã ngắn hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Programs@missionassetfund.org. Sau khi bạn gửi tin nhắn SMS “STOP” cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn SMS để xác nhận rằng bạn đã được hủy đăng ký. Sau đó, bạn sẽ không nhận được tin nhắn SMS từ chúng tôi nữa. Nếu bạn muốn tham gia lại, chỉ cần đăng ký như lần đầu tiên và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi lại tin nhắn SMS cho bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố với chương trình nhắn tin, bạn có thể trả lời bằng từ khóa HELP để được hỗ trợ thêm hoặc bạn có thể nhận trợ giúp trực tiếp tại Programs@missionassetfund.org. Các nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi. Như mọi khi, cước phí tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng cho bất kỳ tin nhắn nào được gửi cho bạn từ chúng tôi và chúng tôi từ bạn. Bạn sẽ nhận được tối đa 5 tin nhắn mỗi tháng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về gói văn bản hoặc gói dữ liệu của mình, cách tốt nhất là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Bạn sẽ thông báo cho MAF về bất kỳ thay đổi nào trong email hoặc địa chỉ gửi thư nhà riêng của bạn để bạn có thể tiếp tục nhận được tất cả Thông tin tiết lộ một cách kịp thời. Nếu địa chỉ email đã đăng ký của bạn thay đổi, bạn phải thông báo cho MAF về sự thay đổi này bằng cách gửi email tới Programs@missionassetfund.org.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với MAF tại privacy@missionassetfund.org.

CHẤM DỨT

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, quyền sử dụng Trang web, Nội dung và Dịch vụ của bạn sẽ tự động chấm dứt. MAF có quyền thu hồi quyền truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và Dịch vụ của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần lý do. MAF cũng có quyền ngừng cung cấp hoặc thay đổi Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC" VÀ "HIỆN CÓ". ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MAF TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, MỤC TIÊU, HƯỞNG LỚN VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT PHẦN. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẤT CỨ LỆNH HOẶC VIẾT NÀO, DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ MAF HOẶC QUA TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG TẠI ĐÂY.
ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MAF KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, HIỆN TẠI HOẶC KỊP THỜI, KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

MAF KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ KHÔNG CÓ GÌ, VIRUSES, CHỨC NĂNG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI CÓ THỂ THIỆT HẠI HOẶC CHO PHÉP TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐỂ HOẶC BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MAF KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA HOẶC ĐƯỢC CẢNH BÁO LÀ GÂY RA, TRỰC TIẾP HOẶC ĐÚNG, THEO THÔNG TIN HOẶC Ý TƯỞNG LIÊN HỆ, ĐỀ XUẤT HOẶC THAM KHẢO TẠI HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẰNG SỰ TIN CẬY CỦA BẠN VỀ NHỮNG THÔNG TIN HOẶC Ý TƯỞNG ĐÓ.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN HOẶC CỦA CHÍNH MÌNH HOẶC CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA HỌ HOẶC CÁCH KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐÚNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ GÂY RA TỪ TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG, SỬ DỤNG CÓ TÍCH CỰC HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ, BAO GỒM DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, THIẾT BỊ BỊ HẠI HOẶC CÁC NGUỒN TRUYỀN THÔNG KHÁC, NGAY CẢ NẾU MAF ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MAF ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI, LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN THỰC TẾ, NẾU CÓ, BẰNG MAU NHẬN TỪ BẠN ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ HOẶC, NẾU TUYỆT VỜI hơn, $100. CÁC GIỚI HẠN BẮT ĐẦU SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY LÚC NẾU CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRÊN ĐÂY KHÔNG THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MAF không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với: (1) tính sẵn có hoặc tính chính xác của các trang web hoặc tài nguyên đó; hoặc (2) nội dung, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của MAF đối với các trang web hoặc tài nguyên đó hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn truy cập và sử dụng các trang web và tài nguyên của bên thứ ba đó là trách nhiệm duy nhất của bạn và bạn chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.

KHẢ NĂNG LƯU LƯỢNG

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản hoặc điều kiện đó sẽ được coi là có thể cắt bỏ và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản và điều kiện nào còn lại.

CHỜ

Việc MAF không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

LUẬT CHI PHỐI; SẮP XẾP

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California, bất kể việc lựa chọn luật hoặc xung đột với các điều khoản luật.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, yêu cầu phản đối hoặc các tranh chấp khác phát sinh giữa bạn và MAF liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc Trang web, Nội dung và Dịch vụ (mỗi "Khiếu nại") sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài cuối cùng và ràng buộc tại San Francisco, California. Trọng tài sẽ được xét xử và xác định bởi một trọng tài viên và được đệ trình để phân xử ràng buộc theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“Quy tắc AAA”). Trọng tài được cung cấp ở đây sẽ thay cho bất kỳ vụ kiện dân sự nào và bất kỳ quyết định nào do trọng tài đó đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Các bên đồng ý rằng trọng tài sẽ được giữ bí mật và sự tồn tại của thủ tục tố tụng và bất kỳ yếu tố nào của nó (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lời cầu xin, tóm tắt hoặc các tài liệu khác được gửi hoặc trao đổi và bất kỳ lời khai hoặc các đệ trình bằng miệng khác và các phán quyết) sẽ không được tiết lộ ngoài thủ tục tố tụng trọng tài, trừ khi có thể được yêu cầu hợp pháp trong thủ tục tố tụng tư pháp liên quan đến trọng tài hoặc theo các quy tắc và quy định về công bố thông tin hiện hành của cơ quan quản lý chứng khoán hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Chi phí của mỗi thủ tục tố tụng trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn khoản bồi thường và chi phí của trọng tài viên, chi phí phòng họp, phí chuyển biên bản báo cáo của tòa án và các chi phí tương tự, sẽ do bên mà trọng tài xác định không có ưu thế trong thủ tục đó chịu, hoặc chịu như nhau bởi các bên nếu trọng tài xác định rằng không bên nào thắng thế.

Bất kể điều gì trái ngược trong Điều khoản Sử dụng này, bất kỳ lúc nào, một bên có thể tìm kiếm lệnh cấm tạm thời hoặc lệnh sơ bộ từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào ở Quận San Francisco, California, để ngăn chặn ngay lập tức và không thể sửa chữa thương tích, mất mát hoặc thiệt hại trên cơ sở tạm thời, trong khi chờ quyết định của trọng tài về giá trị cuối cùng của bất kỳ Khiếu nại nào.

Bạn và MAF đều không được hoạt động với tư cách là đại diện tập thể hoặc tổng chưởng lý riêng, cũng như không được tham gia với tư cách là thành viên của nhóm người yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ Khiếu nại nào. Yêu cầu bồi thường có thể không được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện. Trọng tài chỉ có thể quyết định các Khiếu nại của bạn và / hoặc cá nhân của chúng tôi. Trọng tài viên không được hợp nhất hoặc tham gia các yêu cầu của những người hoặc các bên khác, những người có thể có địa điểm tương tự.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CUNG CẤP RẰNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU GIỮA BẠN VÀ MAF SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH THAM GIA RẮN RẮN. BẠN ĐƯA RA QUYỀN ĐI ĐẾN TÒA ÁN ĐỂ XÁC NHẬN HOẶC BỎ QUA QUYỀN CỦA BẠN. BẠN CŨNG CHO PHÉP QUYỀN THAM GIA HOẶC MANG LẠI CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA LỚP. CÁC QUYỀN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CÁC BÁC SĨ TRUNG GIAN XÁC ĐỊNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ THẨM QUYỀN HOẶC THỜI KỲ.

Nếu Khiếu nại phát sinh và nếu các điều khoản trọng tài ở đây trở nên không thể áp dụng hoặc không thể thực thi, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào về bất kỳ vụ kiện nào giữa bạn và chúng tôi, các bên đồng ý rằng quyền tài phán và địa điểm của bất kỳ vụ kiện nào sẽ chỉ thuộc về các tòa án liên bang và tiểu bang có Quận San Francisco, California.

INDEMNITY

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và giải phóng MAF, các công ty con của MAF và các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, người đại diện (và người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ) khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và các chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc bạn truy cập, sử dụng, cố gắng sử dụng, không thể sử dụng hoặc lạm dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư; hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào rằng việc bạn sử dụng Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

HỢP ĐỒNG

Các Điều khoản Sử dụng này là toàn bộ và thỏa thuận độc quyền giữa MAF và bạn đối với Trang web và Nội dung. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã ký kết với MAF chi phối sự tham gia của bạn vào Dịch vụ, bao gồm Lending Circles, Tiền gửi bảo mật và Đối sánh tài nguyên.